عزت نفس
عزت نفس
اگر به جای انتقاد از رفتار فرزندتان،شخصیت او را مورد سرزنش قرار دهید،کرامت انسانی او را مورد حمله قرار داده اید.
نظرات (0)