توهم
توهم
گاه آنچه بر بوم ذهن به تصویر می کشیم،چنان ما را مفتون خویش می سازد که بی آنکه در یابیم،از حقیقت جهان دور می شویم.
نظرات (0)