شادی
شادی
کودکان شادند زیرا در ذهن خود قسمتی به نام همه اتفاقات بد ممکن را ندارند. شادی کودکان ناشی از در حال زیستن است.
نظرات (0)